VALLÖFTEN

Avestalöftet:

Ett arbete skapar stolthet och en känsla av tillhörighet. Rutiner formas och det ger arbetskamrater och möjligheter till ett friare liv. Vi moderater vill att fler ska få möjlighet att arbeta.

Bidragsberoende cementerar långtidsarbetslöshet och skapar ett ihållande utanförskap. Det får stora konsekvenser för den som vill jobba, för den som vill anställa och för samhället i stort.

Vi vill skapa möjligheter för alla att lyckas i vårt samhälle. Därför vill vi satsa extra på de som får försörjningsstöd i vår kommun. Aktivitetskravet innebär att vi vill att de som får försörjningsstöd av kommunen även ska ge en motprestation. Utbildning på olika nivåer, SFI eller andra insatser som leder till att du som person blir anställningsbar och kan komma ut i arbete.

Skolan:

I Avestas grundskolor går i dag runt 2600 elever. Det är 600 fler än för tio år sedan. Samtidigt har personalstyrkan minskat med 100 personer och budgeten har inte räknats upp i linje med kostnadsökningarna i samhället.

Så även om den befintliga personalen gör sitt yttersta finns helt enkelt inte förutsättningarna för en skola som ser och möter varje enskild elevs behov. Det vill Moderaterna i Avesta ändra på.

Med ett tvålärarsystem i lågstadiet skapar vi trygghet och lugn och ro i klassrummen. Möjligheten att upptäcka elever med särskilda behov ökar, liksom resurserna att tidigt sätta in insatser. Det här kommer att ge de yngsta en stabilare grund inför kommande utmaningar i skolan.

Trygghet är en otroligt viktig beståndsdel i receptet för att ge vår framtid, våra barn, en säker framtid. Skolan kämpar idag med att skapa trygghet och till det behövs resurser på olika sätt. Fler behöriga lärare, fler personal på skolan som finns bland våra barn dagligen och skapar lugn och arbetsro.

Vi behöver även trygga våra korridorer i skolan med viss kameraövervakning för att lätt kunna gå till botten med händelseförlopp och ansvar.

Skolan behöver helt enkelt fler och välriktade resurser för att få lugn och studiero i klassrummen, i korridorer och på skolgårdar. De resurserna vill vi moderater i Avesta se till att skolan får.

Elever som inte får möjlighet att nå upp till sin fulla potential och lärare som behöver rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete. Hälften av alla elever i årskurs 9 har minst ett underkänt betyg när de går ut årskurs 9.

Vi har en skola som är i krisläge. Det måste vi ändra på.

Med utökade personalramar skapas utrymme för att utveckla ett tätare samarbete mellan skolorna och stadierna så att det kan skapas en röd tråd genom hela grundskolan. På så vis så kan eleverna redan i förskoleklass förberedas för vidare studier och vår personal har lätt att få en samsyn i hur den förberedelsen skall genomföras. Det borde vara en självklarhet, men inte med den resursfördelning vi har i skolan idag.

Med fler lärare och fler vuxna i skolan blir arbetsmiljön bättre både för personalen och eleverna. Det skapar möjligheter för alla elevers utveckling och alla elevers möjlighet att nå sitt Nobelpris.

Trygghet:

Fönster som skjuts sönder, rån, storbråk och brist på respekt för blåljuspersonal. Det är vårt Avesta som det ser ut idag. Vi behöver arbeta med trygghet på ett mer djupgående sätt. Se över samarbeten mellan föreningar, stat och kommun.

För att öka tryggheten i kommunen så kan teknik underlätta för att öka tryggheten på gator och torg. Dessa kan även användas i skolmiljöer för att trygga även den miljön. Vi vill utöka möjligheterna för användning av kamerateknik för att trygga medborgare och även byggnader, gator och torg.

Alla måste kunna känna sig trygga i Avesta. Därför vill vi att staten skall tillföra fler poliser till Avesta och vi vill fördjupa kommunens samarbete med Polisen för ökad trygghet i hemmen och på gator och på torg i hela kommunen.

Omsorgen:

När du som äldre i denna kommun behöver få hjälp så är det oerhört viktigt med att den du möter inom omsorgen kan göra sig förstådd och förstår det som den äldre vill säga. Vi har många exempel på brister inom omsorgen som beror jus på språkförbistringar, både små och banala händelser där ärtsoppan serveras med pannkaka och sylt, men dessvärre även andra betydligt mer allvarliga händelser där livet är som insats för våra äldre.

Att ha det i vår verksamhet känns inte på några som helst vis bra eller säkert.

Vi vill att om du ska få anställning inom omsorgen så måste du kunna prata begriplig svenska.

Det finns stora problem med personalresurser inom omsorgen och det är svårt att hitta kompentent personal. Den personal som redan finns på plats vittnar om hård arbetsbelastning och där vill vi hitta nya vägar för att underlätta och skapa möjlighet för fler händer inom omsorgen. Att i linje med Avestalöftet skapa kortare utbildningar för att fylla de tomrum som finns inom omsorgen skulle vara oerhört bra. Då kan undersköterskor och sjuksköterskor fokusera på att vårda våra äldre och behövande istället för att till exempel städa, laga mat och tvätta.

Att som fri människa få välja sin vård tycker vi är självklart i alla åldrar. Det är för oss helt självklart att det också ska vara möjligt att välja hemtjänst och äldreboende.

Regionen:

Den 8 juni 2022 så firades Avesta lasaretts 100-årsjubileum. Vi blickar nu fram emot nya investeringar i en ny vårdbyggnad, en ombyggd vårdcentral och en ny magnetkamera på plats i Avesta som invigs i höst.

Vi satsar drygt 300 miljoner på detta och Moderaterna har dessutom avsatt 10 miljoner kronor för att göra det billigare att nyttja så kallade CPAP-maskiner som används mot sömnproblem.